Pomáháme Vám
vítězit
Právo
Důvěra
Spolehlivost
Řešení s
přehledem
Obchodní
právo a
zastoupení

Novinky & média

16.3.2022 - Za klienta, který je obchodní korporací, se nám podařilo uzavřít důležitou dohodu ohledně vypořádání nároků z titulu náhrady škody a bezdůvodného obohacení. Uzavření smlouvy nakonec odhlasovalo zastupitelstvo, přičemž městská část významně ustoupila ze svých nároků, a to o rovnou polovinu.

3.3.2022 - Naše kancelář byla oslovena pro konzultaci otázek českého práva zástupcem Brazilské federativní republiky. Úvodní setkání proběhlo v sídle zastupitelského úřadu ve vřelé atmosféře a obě strany jej strávily v podnětném dialogu.

27.2.2022 - Došlo-li k vydědění potomka v rámci závěti nebo samostatnou listinou, neznamená to bez dalšího, že dané jednání je konečné. Akt vydědění lze nechat přezkoumat soudem a úspěšně jej napadnout například pro to, že důvody, které zůstavitel uvedl, neobstojí v konfrontaci s realitou. Takové vydědění pak soud vysloví za neplatné a původně vyděděného povolá za dědice.

22.2.2023 - Bývalý ředitel domova seniorů byl zproštěn obžaloby v plném rozsahu, která jej vinila jako spolupachatele na podvodu při vykazování úkonů poskytované péče vůči zdravotním pojišťovnám. "Jsem velice šťastný, že jsme vyhráli a můj klient byl zproštěn všech obvinění", uvedl Richard Štainc po konci hlavního líčení. "Myslím, že se do značné míry jedná o precedentní rozsudek" dodal. Ostatním obžalovaným trestní soud uložil citelné tresty a náhradu škody v milionech korun.

19.8.2022 - Vyhráli jsme v komplikovaném sporu o náhradu škody, ve kterém jsme zastupovali – prostě řečeno – obyčejnou vlastnici domku, a to proti statutárnímu městu Kladnu a jeho právnímu aparátu. Nejvyšší soud dal za pravdu naší právní argumentaci a svým rozhodnutím zcela změnil ku prospěchu naší klientky dosavadní soudní řízení, ve kterém po ní město Kladno vymáhalo nedůvodné plnění v řádu statisíců. Jednoduše příklad toho, že pokud se člověk nevzdá a jde za správnou věcí, může uspět, i když to zprvu vypadá takřka beznadějně.

4.8.2022 - Díky promyšleně uzavřenému smluvnímu ujednání s "pojistkou" pro případ neplnění dosáhla naše klientka na částku 61.000 korun za to, že sjednaný řemeslník nesplnil dohodnuté práce včas. Práce přitom řemeslník musí stejně dokončit v dodatečném termínu a za původní cenu.

24.6.2022 - Pro naše klienty připravujeme smlouvy o prodeji a distribuci, stejně jako licenci, k softwarovým produktům. Těší nás, že se v Česku vytváří množství invenčních produktů a je nám ctí podílet se na právní stránce zajištění jejich úspěšnosti.

1. 9. 2021 – V novém vydání našeho informativního Právomatu Vám přinášíme informace o novém zákonu o náhradním výživném a novém institutu tzv. chráněného účtu. Více informací k právnímu stavu ke dni 1. 9. 2021 naleznete zde.

18. 9. 2021 - Mezi priority naší kanceláře patří rychlé a efektivní řešení sporů. Naší kanceláři se v letošním roce podařilo vítězně uzavřít hned několik sporů včetně úpravy poměrů k nezletilým dětem smírným způsobem v rámci mediačních jednání. Naši klienti se tak nemuseli podrobovat časově a finančně nákladným soudním řízením.

7. 10. 2021 - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, umožňuje osvojit kromě nezletilého dítěte rovněž zletilého člověka. Naše kancelář zastupovala na základě společného návrhu osvojitele a zletilého osvojence v řízení o osvojení. Návrhu naší kanceláře na osvojení bylo vyhověno, a to v krátkém časovém horizontu necelých 2 měsíců od podání návrhu na osvojení.

13. 12. 2021 – Krajský soud definitivně vyhověl žalobě o vypořádání zaniklého SJM a přiznal naší klientce částku přesahující 40 milionů korun. Rozhodnutí je pravomocné.

10. 1. 2021 - K 1. 7. 2021 nabude účinnosti novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která znamená de facto konec nevyžádaného telemarketingu. Společnosti nabízející své produkty budou moci oslovovat pouze ty, kteří s tím vysloví svůj předchozí souhlas. Novela zákona, která podstatně posiluje postavení spotřebitelů, bude mít značný dopad na fungování call center, přičemž lze předpokládat, že mnohá call centra zcela zaniknou.

Obdobný princip zavádí novela zákona o elektronických komunikacích od 1. 1. 2022 rovněž pro provozovatele internetových stránek z hlediska provozování cookies a dalších technologií umožňujících sledování chování uživatelů webových stránek. Na internetových stránkách již není možné automaticky sbírat informace o chování uživatelů webových stránek, neboť je zapotřebí předchozí souhlas uživatelů s využitím cookies.

27. 5. 2021 – Okresní soud vyhověl žalobě o vypořádání zaniklého SJM, kterou jsme podali v zastoupení naší klientky a přiznal jí po rozvodu částku přesahující 40 milionů korun. Rozsudek je důležitý i v dalším ohledu. Bývalý manžel má povinnost zaplatit naší klientce celou částku do 3 dnů ode dne právní moci rozsudku.

17. 6. 2021 – Ve sporu mezi bývalým starostou a okresním městem reprezentovaným současným starostou dal Krajský soud v Praze jasně za pravdu našemu klientovi a jednoznačně potvrdil rozsudek okresního soudu, který zamítl žalobu města na takřka dva miliony korun. Okresní město navíc bude muset našemu klientovi uhradit náklady řízení v částce přesahující sto tisíc korun. Rozsudek je pravomocný a není proti němu možnost odvolání. „Krásně se to čte“, vyjádřil se vítězný klient.

26. 4. 2021 – V rámci mimosoudních jednání se nám podařilo vymoci pro našeho klienta, který zakoupil nemovitost se skrytými vadami, odškodnění ve výši 750.000,- Kč. Uzavřením dohody v rámci mimosoudních jednání jsme ušetřili našemu klientovi nejen peníze a čas, ale i stres spojený s vedením soudního řízení.

21. 4. 2021 – V tomto měsíci skončil úspěšně pro našeho klienta několikaletý soudní maratón, v rámci něhož se náš klient domáhal svěření svého syna do výlučné péče z důvodu zanedbávání péče matkou, změny základní školy a změny příjmení syna. Soudy nám daly ve všech případech za pravdu, přičemž došlo ke změně příjmení syna na stejné příjmení jako u otce a syn byl svěřen do jeho výlučné péče.

16. 2. 2021 – V praxi se stále častěji setkáváme s případy, kdy se na nás obrátí čerstvě rozvedená či rozvádějící se žena, která je těhotná, nebo jíž se již narodilo dítě s novým partnerem s problematikou určení otcovství k dítěti. Více

14. 1. 2021 – V rámci odvolacího řízení se JUDr. Richardovi Štaincovi podařilo vyjednat s protistranou výživné pro pětileté dítě v souhrnné výši 80.000,- Kč měsíčně. Výše výživného je s ohledem k věku dítěte naprosto výjimečná, avšak odpovídá okolnostem případu.

1. 12. 2020 – Naše kancelář se ujala zastupování doživotně vyhoštěného občana Slovenské republiky, který žádá o upuštění od výkonu trestu vyhoštění, který mu byl uložen před více než 20 lety, a který mu znemožňuje navštívit Českou republiky, ačkoliv vede po dobu 20 let řádný život a nepředstavuje jakoukoliv hrozbu pro ČR. Naději pro našeho klienta skýtá přelomové rozhodnutí Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 3628/18, které uložilo obecným soudům povinnost zohledňovat upřímnou snahu odsouzeného po nápravě, vedení řádného života a další aspekty.

2. 11. 2020 – Naše kancelář rozšířila portfolio svých služeb o spolupráci s renomovanou německou advokátní kanceláří, která bude naše klienty zastupovat ve sporech na území Spolkové republiky Německo.

1. 10. 2020 – V novém vydání našeho informativního Právomatu Vám přinášíme informace o definitivním zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a velké novele zákona o obchodních korporacích. Více informací k právnímu stavu ke dni 1. 10. 2020 naleznete zde.

15. 9. 2020 – Naše advokátní kancelář proškolila několik desítek klientů z řad personalistů v oblasti velké novely zákoníku práce, která nabyla z části účinnosti k 30. 7. 2020 a z části ji nabude ke dni 1. 1. 2020. Novela s sebou přináší celou řadu změn, které zachycuje naše vydání Právomatu.

2.6.2020 - Koupili jste nemovitost a zjistili, že s ní všechno není, jak má být? Jeden aktuální případ z praxe. Rodina si koupila dům s pozemkem, aby po koupi zjistila, že v domě je vysoká koncentrace rakovinotvorného formaldehydu, který se uvolňuje ze stěn dřevostavby. Zdravotní posudek nadlimitní množství rakovinotvorného formaldehydu potvrdil. Prodávající však odmítla poskytnout slevu ze zaplacené kupní ceny. Vyzbrojeni zprávou o měření organických látek a znaleckým posudkem jsme v zastoupení klientky podali žalobu na zaplacení 4.718.000 Kč jako slevy z kupní ceny, a to z důvodu skrytých vad nemovitosti.

28.5.2020 - Ve čtvrtek 28. května proběhlo první soudní jednání po pondělním skončení vládních nařízení proti šíření koronaviru. JUDr. Richard Štainc v řízení úspěšně zastupoval našeho klienta, emeritního starostu okresního města, proti neoprávněné žalobě jeho současného vedení na zaplacení částky 1.880.000,- Kč.

20. 5. 2020 - Naše kancelář právně zaštítila koupi výrobního stroje pro našeho klienta ze strojírenské oblastí v hodnotě 9 milionů korun. Transakce je zajímavá tím, že oproti obchodním zvyklostem v daném segmentu souhlasila prodávající strana s nabytím vlastnického práva naším klientem před úplným zaplacením kupní ceny.

28. 4. 2020 – Pokud v letošním roce zvažujete koupi či prodej nemovitosti, neměly by Vám uniknout novinky, které již byly přijaty nebo jsou plánovány v oblasti převodů nemovitostí. Více informací k právnímu stavu ke dni 28. 4. 2020 naleznete zde.

16. 4. 2020 – Pandemie koronaviru zasáhla i do našich soukromých životů, a to například v oblasti plánovaných jarních a letních dovolených. Řada z nás si již rezervovala nebo dokonce zaplatila dovolenou. Posléze přišla pandemie koronaviru, vyhlášení nouzového stavu a řada dalších restriktivních opatření včetně uzavření hranic České republiky. Více informací o zájezdech v době koronaviru k právnímu stavu ke dni 15. 4. 2020 naleznete zde.

9. 4. 2020 – Stejně jako v minulém týdnu jsme i tento týden právně zaštítili dodávku 1 milionu roušek pro státní instituci, která je použije pro osoby v první linii boje s koronavirem.

7. 4. 2020 - V předtuše očekávání nadcházející ekonomické krize přichází podstatná změna práva nemovitostí, a sice zrušení dosavadního předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí. Tato změna výrazně ovlivní proces akvizice nemovitostí ve prospěch kupujícího. Více informací.

1. 4. 2020 - I v této náročné době jsme tu pro Vás. Naše kancelář v minulém týdnu právně zaštítila obchodní transakci o prodeji 350.000 kusů roušek pro veřejnoprávní korporaci sloužící občanům. Oceňujeme přístup a nasazení všech zúčastněných, kteří se na transakci podíleli. Jsme rádi, že jsme pomohli dobré věci.

Dne 31.3.2020 podal JUDr. Richard Štainc v zastoupení své klientky odvolání proti rozsudku okresního soudu, kterým bylo její čtyřleté dceři určeno výživné v částce 45.000,- Kč. Uvedené výživné považujeme za nízké s ohledem na okolnosti případu. Podané odvolání je významné proto, že odvolací soud bude posuzovat střet několika ústavních nálezů navzájem.

26. 2. 2020 - Přečtěte si praktický článek, který přehledně určuje a dále rozebírá práva a povinnosti osob, které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace, stejně jako práva a povinnosti poskytovatelů. přečtěte si více zde.

6. 1. 2020 - Sick days jsou pracovní volnem, v nichž zaměstnanci mohou v příslušném rozsahu zůstat z důvodu zdravotní indispozice doma, tzn. nepřijít do zaměstnání a nevykonávat pro zaměstnavatele práci, aniž by tento stav byl podmíněn vyjádřením lékaře nebo vystavením potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti. Sick days jsou pro zaměstnance vítaným benefitem, neboť umožňují zaměstnanci efektivně překlenout krátkodobou zdravotní indispozici bez návštěvy lékaře. přečtěte si více zde.

26. 9. 2019 – JUDr. Richard Štainc přijal pozvání Českého rozhlasu do pořadu „Co vás zajímá“. Pořad si můžete přehrát zde.

20. 8. 2019 - Naše advokátní kancelář zvítězila v soudním řízení proti leteckému dopravci Smartwings, a.s. ve věci náhrady škody (kompenzace) za zpožděný let. Ve sporu jsme zastupovali tři cestující. Soud všem cestujícím přiznal celou požadovanou částku včetně náhrady nákladů řízení, a to rozsudkem pro uznání. Cestující přitom disponovali důkazem v podobě videonahrávky z telefonu, na němž pilot letadla oznámil skutečný čas přistání. Vůči společnosti Smartwings již byla nařízena exekuce.

Dne 12. 8. 2019 proběhlo v Brně mediační jednání o nároku naší klientky na zaplacení smluvní pokuty vůči řetězci lékáren. Argumentací vedenou JUDr. Štěpánovou jsme dosáhli jednoznačného vítězství, když naše klientka obdržela částku 444.444,- Kč. Foto po skončení mediačního jednání zde.

V právní rubrice březnového vydání odborného měsíčníku Průmyslové spektrum vyšel článek JUDr. Richarda Štaince na téma Moratorium a jeho důsledky věřitele .

V právní rubrice prosincového vydání odborného měsíčníku Pro města a obce vyšel článek Richarda Štaince na téma legálnosti ukládání "provozních" poplatků za sňatečné obřad

23. 10. 2018: Poprvé v historii byla českou justicí řešena obžaloba obchodní společnosti, které bylo kladeno za vinu usmrcení osoby. Považujeme za profesní čest, že pro tuto precedentní kauzu si obžalovaná společnost zvolila právě naši advokátní kancelář. Obhajoba vedená JUDr. Richardem Štaincem v průběhu řízení zcela vyvrátila argumenty obžaloby a dosáhla zprošťujícího rozsudku v plném rozsahu. Jelikož je dané rozhodnutí zcela přelomové a v české judikatuře nové, bude sloužit jako precedent do budoucna pro obdobné případy, jak deklaroval sám rozhodující soud.

V právní rubrice říjnového vydání odborného měsíčníku Pro města a obce vyšel článek JUDr. Richarda Štaince

Naše advokátní kancelář se ujala obhajoby obchodní společnosti, která byla jako první právnická osoba v dějinách české justice obviněna z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Výsledek soudního řízení se stane precedentem pro posuzování obdobných případů v budoucnosti.

Naše advokátní kancelář v právním zastoupení žalované osoby zvítězila v řízení před Městským soudem v Praze, který zcela zamítl podanou žalobu, kterou se žalobci domáhali zrušení právnické osoby. Více o případu zde.

Naše právní kancelář byla pověřena zpracováním odborného právního posudku k přípustnosti kontroverzní výstavy "Body The Exhibition". Richard Štainc, který se dlouhodobě věnuje problematice dané právní úpravy, se opakovaně vyjádřil pro média k legalitě uvedené výstavy z pohledu českého práva, aktuálně tak učinil pro Deník. Článek v Deníku si můžete přečíst zde.

Náš významný klient, jeden z největších českých domovů seniorů, uspěl se svým odvoláním proti rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny o vypořádání předběžných úhrad ošetřovatelské péče za finanční rok 2016 ve výši několika jednotek milionů korun. Výsledek je o to cennější, že sama VZP uznala v rámci odvolacího řízení ve 100% nárokovanou částku, kterou klientovi zaplatila.

Advokát Richard Štainc se jakožto místopředseda Unie pohřebních služeb vyjádřil k chystané novele zákona o pohřebnictví pro Český rozhlas a deník Blesk.

V právním zastoupení našeho čínského klienta jsme dosáhli rekordního úspěchu, když Krajský soud v Praze dne 18. května 2016 pravomocně rozhodl v procesně složitém sporu, jehož podstatou byla práva k souboru pozemků oceněná na částku 130 milionů korun. Rozhodnutí soudu je konečné a znamená dosud nejvyšší nominální vítězství naší advokátní kanceláře v civilním řízení.

Deníky Bohemia dnes (3.11.2015) přinesly obsáhlý článek o připravované novele zákona o pohřebnictví, která byla zástupcům tištěných médií prezentována ministryní Karlou Šlechtovou během pondělní oficiální snídaně uspořádané na půdě Ministerstva pro místní rozvoj. Této významné události se vedle ministryně Šlechtové a předsedy Unie pohřebních služeb Jiřího Hamana zúčastnil též advokát Richard Štainc, který z odborného hlediska podpořil hlavní body připravované novely a úsilí ministerstva o změnu zákona. Článek si můžete přečíst zde.

V zastoupení našeho klienta jsme dosáhli významného úspěchu proti Hasičské vzájemné pojišťovně. Ve věci šlo o nárok na zaplacení celkové částky 6,6 milionů korun za vyhoření zemědělského objektu. Pojišťovna však zaplatila jen částku 2,6 milionů korun a další plnění odmítla. Poté, co jsme podali žalobu na částku 4 milionů korun, došlo při prvním soudním jednání k uzavření dohody, na základě které bylo našemu klientovi vyplaceno dalších 3,5 milionu korun včetně příslušenství. Obě strany se vzdaly práva na odvolání. Foto z podpisu dohody nejdete zde.

Krajský soud v odvolacím řízení zprostil liberecké zastupitele ze všech bodů obžaloby a uznal jejich plnou nevinu. Naše obhajoba od počátku spočívala na nenaplnění formální stránky trestného činu, absenci úmyslného jednání a možnosti dvojího výkladu zákona. Odvolací soud tomuto názoru plně přisvědčil. Více o výsledku odvolacího řízení zde, o předchozím řízení zde.

V Liberci dnes začal „historický“ proces s radními Libereckého kraje, jak jej nazvala MF Dnes (více zde, zde a zde). Obhajoba je přesvědčena o tom, že pan Pavel Petráček neporušil trestní předpisy. Jednání obžalovaného po formální stránce nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu vymezeného trestním zákoníkem. Ten v daném případě kategoricky vyžaduje výhradně jednání úmyslné, kterého se však obžalovaný nedopustil. Obhajoba proto bude navrhovat úplné zproštění z obžaloby.

Občanský zákoník nově umožňuje uzavřít smlouvu o budoucím prodeji věci, kterou prodávající zatím sám nevlastní. Je tak například možné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní k bytové jednotce, jíž se prodávající, který je zatím pouze nájemcem bytu, zaváže tento byt prodat v případě, že se v budoucnu stane jeho vlastníkem. Taková smlouva o smlouvě budoucí by měla být precizně zpracována, poněvadž je nutné přesně stanovit jednotlivé podmínky smluvního vztahu.

Podle nového zákona o obchodních korporacích jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi ten člen statutárního orgánu, který mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. To neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace. Povinnost dokazovat, že jednal s péčí řádného hospodáře, má před soudem člen orgánu obchodní korporace, nikoli žalobce.

Vrchní soud v Praze dnes přisvědčil obhajobě a rozhodl, že nedošlo ke zpronevěře celkové částky 33,5 milionů korun společnosti Strojírna Tábor s.r.o. v souvislosti s výstavbou závodu v Rusku, která byla obžalovanému kladena za vinu. Proti rozhodnutí soudu se nelze dále odvolat. Více o předchozím řízení zde.

Při hodnocení majetkových poměrů rodiče je nutno přihlédnout nejen k fakticky dosahovaným příjmům, ale i k celkové sumě jeho movitého a nemovitého majetku a ke způsobu jeho života. Pokud by určené výživné, odpovídající odůvodněným potřebám dětí, nebyl rodič schopen ze svých nízkých příjmů platit, musel by část svého majetku zpeněžit a takto získané peníze pro placení výživného použít. Pro účely stanovení výživného je třeba zkoumat životní úroveň rodiče v celé jeho šíři, nikoli jen izolovaně jeho aktuální příjem, který může být účelově udržován na nízké úrovni.

Okresní soud v Kladně dnes vynesl rozsudek ve věci tragické dopravní nehody u Velvar, o které informovala média. Soud reflektoval naši obhajobu obžalované řidičky a rozhodl o uložení podmíněně odloženého trestu v délce osmnácti měsíců. Rozhodnutí soudu je konečné. Článek zde, zde a zde

Pokud je v rámci odsuzujícího rozsudku stanoveno, že odsouzený je povinen nahradit škodu a současně je mu uložen (podmíněný) trest odnětí svobody a stanovena zkušební lhůta, nebrání to po právní moci odsuzujícího rozsudku v podání návrhu na exekuci, kterým se poškozený může domáhat splnění přiznané pohledávky. Výrok o náhradě škody učiněný v trestním řízení je vykonatelný okamžikem nabytí právní moci rozsudku. Pokud by odsouzený po právní moci rozsudku úmyslně nakládal se svým majetkem tak, aby zmařil nebo ztížil uspokojení pohledávky poškozeného, naplňovalo by takové jednání znaky skutkové podstaty trestného činu poškození věřitele podle § 222 trestního zákoníku.