Spory

Spory představují jakékoliv sporné situace, ke kterým může v praxi dojít, ať již se týkají společností nebo jednotlivců. Klasicky jde o spory z obchodních nebo občanských vztahů, smluv či dohod, dále spory týkající se rodinného práva, pracovního práva, spory s orgány státní moci, sousedské spory, spory o náhradu škody a bezdůvodného obohacení, vymáhání dluhů včetně exekuce a mnohé další. Předmětem advokátní činnosti je zastupování klienta ve všech formách sporů, a to jak před soudy a rozhodčími orgány, tak v rámci mimosoudního jednání s protistranou. Samostatnou oblast pak představuje zastoupení advokátem v trestním a správním řízení.