Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace

Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „ZZS“), je možné poskytovat zdravotní služby osobám na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb, přičemž bez získání takového oprávnění je možné mimo jiné zdravotní služby poskytovat v zařízeních sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, jak se praví v § 11 odst. 2 písm. b) uvedeného zákona. Jak se dále uvádí v § 11 odst. 8 věty druhé ZZS, při poskytování zdravotních služeb je poskytovatel sociálních služeb povinen dodržovat povinnosti stanovené poskytovateli v § 45 odst. 1, odst. 2 písm. n), § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 ZZS.

Podle § 53 odst. 1 věty první ZZS je poskytovatel povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci a nakládat s ní podle zákona o zdravotních službách a jiných právních předpisů. Zdravotnická dokumentace mimo jiné obsahuje informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb. Mezi druhy zdravotní péče patří například péče preventivní, diagnostická, léčebně rehabilitační nebo ošetřovatelská. Za zdravotní dokumentaci je proto potřeba brát i tzv. ošetřovatelskou dokumentaci.

Podle § 65 odst. 1 ZZS do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi (klientovi) mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie tyto osoby:

a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba, a

c) osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4 ZZS.

Takový postup přitom nesmí narušit poskytování zdravotních služeb. Důležité rovněž je, že těmto osobám se umožňuje přístup ke zdravotnické dokumentaci pouze za přítomnosti pověřeného zaměstnance poskytovatele.

V § 33 odst. 4 ZZS se stanoví, že osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Dále je potřeba upozornit na znění § 33 odst. 1 ZZS, v němž se uvádí, že pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech podle § 34 odst. 7 vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o něm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány.

V § 33 odst. 3 ZZS se pak praví, že jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu a které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Další osoby, které mohou do zdravotnické dokumentace nahlížet a případně si též pořizovat výpisy nebo kopie, jsou uvedeny v § 65 odst. 2 a 3 ZZS, přičemž se vesměs jedná o samotné zdravotnické pracovníky, osoby plnící úkoly v rámci výkonu veřejné moci či na základě zákonného zmocnění (např. osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání pověřené zdravotními pojišťovnami). U těchto osob přitom zákon nestanoví podmínku přístupu do zdravotnické dokumentace pouze za přítomnosti pověřeného zaměstnance poskytovatele.

Výše uvedené osoby tedy mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace, jakož si z ní i pořizovat výpisy a kopie, kterou vede poskytovatel o svých klientech. V praxi se často stává, že klientovi poskytovatele sociálních služeb jsou poskytovány zdravotní služby nejen samotným zařízením (např. ošetřovatelská péče), ale i jinou osobou, která není zaměstnancem zařízení, a to na základě samostatné smlouvy se zařízením (např. diagnostická a léčebná péče). Tato osoba je sama poskytovatelem zdravotní péče a jako taková je povinna vést zdravotní dokumentaci. Zařízení sociálních služeb může umožnit nahlížení pouze do té zdravotnické dokumentace, kterou sám o klientovi vede. Pokud by osoba oprávněná k nahlížení požadovala nahlédnutí do zdravotnické dokumentace ohledně zdravotní péče, kterou zařízení sociálních služeb samo neposkytuje, a tudíž tuto nevede, je nezbytné, aby domov seniorů odkázal oprávněnou osobu na skutečného poskytovatele dané zdravotní péče.

Pořizování výpisů a kopií

Jak bylo uvedeno výše, osoby, které mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, vesměs mají též právo činit si z ní výpisy a kopie.

Pokud si osoba oprávněná k pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace dle § 65 odst. 1 ZZS (tedy pacient, blízcí zemřelému pacientovi atd.) nepořídí výpis nebo kopii vlastními prostředky na místě, pořídí kopii zdravotnické dokumentace poskytovatel. Výpis zdravotnické dokumentace pro osoby uvedené ve větě první poskytovatel pořídí pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení kopie, a to po dohodě s oprávněnou osobou. Poskytovatel je povinen pořídit výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby dle § 65 odst. 1 ZZS. Obdobná povinnost poskytovatele platí i pro případy některých osob uvedených v § 65 odst. 2 ZZS, přičemž v takovém případě poskytovatel pořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace v rozsahu nezbytném pro splnění účelu nahlížení, a to do 15 dnů od obdržení písemné žádosti. Tento postup se v obou případech uplatní v případě, že z jiného právního předpisu nevyplývá jiný postup nebo pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta.

V případě osob oprávněných k nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování výpisů a kopií na základě § 65 odst. 1 (tedy pacientovi, osobám určeným pacientem, osobám blízkým zemřelému pacientovi atd.) je poskytovatel, který na základě jejich žádosti pořídil výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace, oprávněn požadovat:

a) úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace; přičemž ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům, a

b) za jejich odeslání úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich odesláním,

a to v případě, že jiný právní předpis nestanoví jinak nebo není-li hrazeno pořízení výpisu nebo kopie z veřejného zdravotního pojištění.

Jiná je situace v případě, kdy poskytovatel není z nějakého důvodu schopen osobám uvedeným v § 65 odst. 1 ZZS (tedy pacientovi, osobám určeným pacientem, osobám blízkým zemřelému pacientovi atd.), zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace. V takovém případě je podle § 66 odst. 2 ZZS poskytovatel povinen pořídit pro tyto osoby kopii zdravotnické dokumentace (nikoliv výpis z ní) do 5 dnů ode dne, kdy oprávněné osobě sdělil, že nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze zajistit, případně v jiné dohodnuté lhůtě. V tomto případě za pořízení kopie zdravotnické dokumentace nelze požadovat jakoukoliv úhradu.

V případě, že je zdravotnická dokumentace vedena pouze v elektronické podobě, má klient nebo jiná osoba oprávněná podle § 65 ZZS právo nahlížet dálkovým přístupem nebo na pořízení její kopie na technickém nosiči dat, který si určí, nebrání-li tomu technické možnosti poskytovatele; to neplatí, požaduje-li listinnou podobu.

Před nahlížením do zdravotnické dokumentace jsou osoby uvedené v § 65 odst. 1 ZZS (tedy pacient, resp. klient, osoby určené pacientem, osoby blízké zemřelému pacientovi atd.) povinny prokázat svou totožnost, jestliže o to požádá poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje klientovi zdravotní služby. Doporučuji, abyste totožnost těchto osob vždy ověřovali, ledaže by se jednalo o osobu, kterou již znáte (např. dcera klienta, která ho pravidelně navštěvuje). Totožnost těchto osob se prokazuje občanským průkazem.

Povinnost prokázat se občanským průkazem má rovněž osoba, která uplatňuje podle zákona o zdravotních službách nebo jiného právního předpisu právo na informace o zdravotním stavu klienta (pacienta).

Má-li zdravotnický pracovník pochybnost, zda jde o osobu blízkou (zemřelému) klientovi, osvědčí osoba blízká tuto skutečnost čestným prohlášením, ve kterém uvede své kontaktní údaje a číslo průkazu totožnosti. Toto čestné prohlášení je součástí zdravotnické dokumentace vedené o klientovi.

V případě, že by výše uvedené osoby odmítly prokázat svou totožnost stanoveným způsobem, může poskytovatel nebo zdravotnický pracovník odmítnout této osobě poskytnutí požadované součinnosti (např. umožnění nahlédnutí do zdravotnické dokumentace). To však neplatí, potvrdí-li klient totožnost osoby.

Podle ust. § 66 odst. 6 ZZS je třeba do zdravotnické dokumentace zaznamenat každé nahlédnutí do ní nebo pořízení jejích výpisů či kopií dle ZZS nebo jiných právních předpisů. Jedinou výjimkou je nahlédnutí pole § 65 odst. 2 písm. a) a odst. 3 ZZS. Zjednodušeně řečeno se v případě těchto výjimek jedná o přístup ke zdravotnické dokumentaci ze strany zaměstnanců poskytovatele, osob získávajících způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka a zdravotničtí pracovníci zúčastňující se výuky či praxe, pokud nejsou zaměstnanci poskytovatele.

Taktéž je potřeba do zdravotnické dokumentace zaznamenat každé poskytnutí informací vztahujících se k osobě klienta, které byly podle ZZS nebo jiného právního předpisu poskytnuty oprávněnému subjektu bez souhlasu klienta.

Jelikož rozumíme tomu, že tento článek nemůže zodpovědět všechny otázky, které se mohou v praxi vyskytnout, neváhejte nás kdykoliv oslovit s jakýmkoli problémem, který se vztahuje k poskytování sociální služby.